Terčem petice je Samospráva městské části Praha 8
Nebourejte Kobylisy, zastavte CPI – STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV

Nebourejte Kobylisy, zastavte CPI – STOP VÝSTAVBĚ VYSOKOPODLAŽNÍCH BUDOV
Praha 8, Praha, Česko
87zobrazení

Důrazně protestujeme proti výstavbě vysokopodlažních obytných budov podle záměru společnosti CPI Reality, a.s.

Žádáme zachování původní urbanistické koncepce sídliště Ďáblice, oceněné UNESCO.

Žádáme zachování budov na uvedených adresách jako staveb občanské vybavenosti ve stávajícím výškovém rozsahu.

Jsme proti prodeji pozemků pod stávajícími objekty či v jejich blízkosti za účelem výstavby vysokopodlažních budov či udělení souhlasu s jejich využitím pro tyto účely.

Jsme proti zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli další rozsáhlé obytné zástavběsídliště, pro kterou není uzpůsobena stávající infrastruktura (parkování, kapacita dopravních přivaděčů, kapacita škol a školek, zdravotní péče a sociální služby).

Žádáme samosprávu městské části Praha 8, aby aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování urbanistické koncepce sídliště Ďáblice bez dalších obytných vysokopodlažních budov.

Listopad 5, 2018

PODEPSALI

wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader wireframe avatar loader
Výzva pro
Samospráva městské části Praha 8

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice, důrazně protestujeme proti výstavběvysokopodlažních obytných budov podle záměru společnosti CPI Reality, a.s.Žádáme zachování původní urbanistické koncepce sídliště Ďáblice, oceněné UNESCO.Žádáme zachování budov na uvedených adresách jako staveb občanské vybavenosti vestávajícím výškovém rozsahu.

Jsme proti jakékoliv další zástavbě porušující vyváženost tohoto harmonického celku.Jsme proti nahrazování občanské vybavenosti nedomyšlenou obytnou výstavbouna stabilizovaném území sídliště Ďáblice.

Jsme proti prodeji pozemků pod stávajícími objekty či v jejich blízkosti za účelemvýstavby vysokopodlažních budov či udělení souhlasu s jejich využitím pro tyto účely.Jsme proti zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli další rozsáhlé obytnézástavbě sídliště, pro kterou není uzpůsobena stávající infrastruktura (parkování, kapacitadopravních přivaděčů, kapacita škol a školek, zdravotní péče a sociální služby).Žádáme samosprávu městské části Praha 8, aby aktivně hájila zájmy místních občanů nazachování urbanistické koncepce sídliště Ďáblice bez dalších obytných vysokopodlažníchbudov.

Za petiční výborIng. Arch. Jan Brejcha, Šiškova 1227/7, Praha 8Ing. Eva Caková, Štíbrova 1217/10, Praha 8Ing. Karel Fiala, Štíbrova 1221/2, Praha 8Petr Ekl, Tanvaldská 1335/9, Praha 8Michaela Krupičková, V Olšinách 1467/38, Praha 10JUDr. František Mühlfeit, Tanvaldská 1336/7, Praha 8Ing. Jana Rozmarová, Štíbrova 1214/16, Praha 8Mgr. Eva Valvodová, Šimůnkova 1609/21, Praha 8Zastupovat petiční výbor v této věci je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1zák. č. 85/1990 Sb.).Příloha - Listina základních práv a svobodČl. 18(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právosám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy astížnostmi.Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičnímÚvodní ustanovení§ 1(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy astížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchtoorgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)§ 2Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu naújmu.§ 3Petiční výbor(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání sním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petičnívýbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve stykuse státními orgány.§ 4Shromažďování podpisů pod petici(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany,aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení abydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. Kpodpisu nesmí být žádným způsobem nucen.(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jakápetice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdopetici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v tétověci zastupovat.(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místechpřístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezeníprovozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, kterádosáhla věku 16 let.§ 5Podání a vyřízení petice(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo jipodává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členůvýboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti,petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpověděttomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko kobsahu petice a způsob jejího vyřízení.Společná ustanovení§ 9Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizovánístížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

Aktualizace

Více aktualizací
jol3i založil/a tuto petici
před 5 měsíci
Pro přidání komentáře se musíte nebo .
254 PODEPSALI
746 je potřeba k dosažení 1,000
Registrací na aktivismus.cz souhlasíte s podmínkami používáníochranou osobních údajů. U nás jsou vaše data v bezpečí a kdykoliv se můžete odhlísit :)

Podobné petice

115
Nezabíjej kapry!
Terčem petice je Obchodní centrum Anděl
201 podporovatelů